Praktijkonderzoek onder mechanisatiebedrijven

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen. Kernvraag van dit onderzoek is of er oplossingen gevonden kunnen worden voor belangrijke arbeidsmarktvraagstukken waar de bedrijven mee worstelen:

  • Vergrijzing: oudere medewerkers die de sector op den duur gaan verlaten. Hoe kun je de kennis en kunde van deze medewerkers vasthouden en deze medewerkers optimaal inzetten zodat zij in staat zijn op een duurzame manier de pensioengerechtigde leeftijd te behalen?
  • Ontgroening: op de reguliere opleidingen zitten naar verhouding te weinig leerlingen die de vervangingsvraag van personeel dat met pensioen gaat kan invullen. Kun je de door het anders inrichting van het werk kansen creëren voor (zij)-instroom van werknemers die nu niet werkzaam zijn in de sector of die (nog) niet in beeld zijn bij de bedrijven?
  • Tekort aan instroom van nieuw personeel.
  • Optimaal benutten van kennis en competenties van huidig personeel: om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is het van belang dat zij voldoende worden uitgedaagd en zich ontwikkelen in hun vakgebied.

Functiecreatie en jobcrafting

Het praktijkonderzoek

Middels de techniek van functiecreatie en jobcrafting is onderzocht of er in de genoemde branches geschikte functies of taken zijn voor verschillende doelgroepen. Denk aan oudere medewerkers, lager gekwalificeerde medewerkers, mensen met een (tijdelijke) beperking en preventieve inzet van mensen met dreigende uitval op elementaire taken, ter voorkoming van volledige uitval.

Naast de mogelijkheden die ontstaan door het anders inrichten van werk is ook een advies gegeven over de wijze waarop de andere inrichting kan slagen. Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden zichtbaar gemaakt. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden om mensen op een lager niveau te laten instromen. Zittende medewerkers blijven mentaal fit en staan in hun kracht op hun eigen niveau.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg was:

  • Ontwikkeling project;
  • Uitvoeren onderzoek;
  • Advies over vervolg.

Cases overzicht

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.