Samen in Beweging

Binnen het project Samen in Beweging zijn we met veertien bedrijven uit de mechani-
satietechniek een pilot begonnen om vorm en inhoud to geven aan visie en beleid voor
duurzame inzetbaarheid. En om samen met medewerkers on leidinggevenden in be-
weging te komen door concrete activiteiten te realiseren. Activiteiten die de duurzame
inzetbaarheid binnen hun bedrijf vergroten. Dit hebben we gedaan aan de hand van
een projectopzet die bestond uit een onderzoeksfase, een bewustwordingsfase en een
activeringsfase. Per bedrijf hebben we een maatwerktraject doorlopen.

De zes doelstellingen

Met Eamon in Beweging is gerealiseerd:

 • We hebben inzicht verkregen in de stand van zaken binnen de branches rondom het thema duurzame inzetbaarheid.
 • Er is meer bewustwording bij werkgevers en werknemers om te investeren in duurzame inzetbaarheid.
 • Medewerkers hebben inzicht in hoe ze kunnen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid.
 • Bedrijven hebben inzicht in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en hoe ze hiermee aan de slag kunnen.
 • Leidinggevenden hebben een positievere houding ten aanzien van het thema duurzame inzetbaarheid.
 • Bedrijven en hun medewerkers ondernemen meer initiatieven om te werken aan de eigen inzetbaarheid.

De bijdrage van Sweeburg

De gerealiseerde dienstverlening

Sweeburg heeft de volgende werkzaamheden voor dit project verzorgd:

 • Projectontwikkeling
 • Uitvoeren bedrijfsonderzoeken
 • Uitvoeren advies en training bewust wording,
  ontwikkeling en activering

Cases overzicht

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.