Samen in Beweging

Robur Holland was een van de bedrijven die deelnam aan project Samen in Beweging. Bedrijven investeerden in de eigen inzetbaarheid van medewerkers voor nu en in de toekomst. De intensiteit was mede afhankelijk van het vraagstuk dat binnen het bedrijf speelde. De focus hierbij lag op het thema’s loopbaan en competenties, motivatie en betrokkenheid en in beperkte mate mobiliteit en wendbaarheid.

 

Robur Holland realiseerde verbeteringen op het terrein van interne communicatie, onderlinge samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Er is gekozen voor de PLV-methode (Professionaliseren, Leren en Verbeteren). Daarbij leren collega’s op gestructureerde wijze continu van elkaar. De leerpunten die uit de assessments en de bedrijfsanalyse komen, werden in gezamenlijke sessies bepaald en meegenomen in de uitvoering van PLV.

Professioneel Leren en Verbeteren methodiek

Ontwikkeling methodiek "Professioneel Leren en Verbeteren"

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast om:

 • Eigen regie en eigenaarschap voor leren te verbeteren en te versterken.
 • Een cultuur waar leren, samenwerken, ontwikkelen en verbeteren tot norm te verheffen.
 • Te komen tot efficiënter en effectiever opleiden.
 • Duurzamere inzetbaarheid van medewerkers te vergroten door talenten van medewerkers optimaal in te zetten.
 • Vakmanschap en leiderschap te verrijken met toekomstgerichte vaardigheden.
 • Een lerend werkklimaat te creëren waarin het makkelijk is voor (nieuwe) medewerkers om zich snel in nieuwe vaardigheden te bekwamen.

Met deze methode worden medewerkers heel bewust meegenomen bij interne veranderingen die invloed hebben op de uitvoering van hun werk. De methode is erop gericht dat leidinggevenden op eigen kracht en al lerende de veranderingen in het werk met hun team doorvoeren.

Kenmerken van de methodiek

Kenmerken van de nieuwe methodiek:

 • Startbijeenkomst met medewerkers waarbij we uitleggen wat we gaan doen.
 • Doordat je dit met medewerkers en leidinggevenden samen doet, verklein je afstand tussen beide niveaus.
 • Aan de basis staan vier instrumenten die elkaar onderling versterken. Deze instrumenten zet je planmatig in en vormen de kern van de PLV-aanpak waarmee in het bedrijf een verbeterde leercultuur kan worden gecreëerd.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg als adviseur:

 • Uitvoering bedrijfsanalyse en ontwikkeling plan van aanpak;
 • Trainer en coach voor medewerkers en leiding;
 • Trainer uitvoering PLV-training.

Cases overzicht

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.