De Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar is officieel van start gegaan. De MDT wordt gezien als een ontdekkingsreis voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. De persoonlijke ontwikkeling van de jongere staat bij MDT voorop en de bijdrage maakt de samenleving sterker.

 

Een van de wijzen om jongeren te belonen voor hun MDT is het uitgeven van een certificaat. Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat een dergelijk certificaat door jongeren en organisaties pas echt wordt gewaardeerd als het een landelijk certificaat is dat wordt erkend door werkgevers. Op die manier dient het certificaat als symbool voor erkenning van ontwikkelde vaardigheden en kennis. Van belang is dat deze worden gewaardeerd op een manier die werkgevers herkennen en die aansluit bij de praktijk.

Algemeen functioneren op de werkplek

Opstellen landelijk certificaat

Het landelijke certificaat richt zich op algemene, werknemer-gerelateerde vaardigheden. Deze hebben te maken met het algemeen functioneren op de werkplek. Denk aan ‘op tijd komen’, ‘omgaan met collega’s en leidinggevende’, ‘omgaan met opdrachten’.

De keuze voor een certificaat gericht op deze vaardigheden komt voort uit een inventarisatieronde onder werkgevers. Daaruit bleek dat deze vaardigheden veelal onvoldoende aanwezig zijn bij veel jongeren, ongeacht leeftijd en opleidingsniveau. Werkgevers vinden deze vaardigheden echter essentieel.

Aan ons, een samenwerking tussen Disworks en Sweeburg is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een dergelijk certificaat. Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg:

  • Ontwikkeling certificering,
  • Testen van de certificering,
  • Landelijk implementeren.

Cases overzicht

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.